หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
วิสัยทัศน์ อบต.วังทอง
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ
ชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมสันติสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง
ศูนย์รวมจิตใจของชาววังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
1
2
3
 

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีเวียนเทียนห่มผ้าพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแค [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการรอยพระพุทธบาทและไหว้พ่อปู่ขุณเณร วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปี 2563-2564) [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ขอเชิญชวนชาวตำบลวังทองทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สัน [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
กองทัพภาคที่ 3 ฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลวังทอง เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟกา [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งแต่เด [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
กรมชลประทานฝากประชาสัมพันธ์ [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
กรมชลประทานฝากประชาสัมพันธ์ [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับบริการได้ที่โ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ขอเชิญชวนชาวตำบลวังทองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
   
   
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
แนวทางการจัดการเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ พล 0023.4/ว 115 ลว. 19 ก.พ. 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 34 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1154 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (E-plan - eMENSCR) ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 109 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 60 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรัขบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 25 เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวด 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 1145 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 105 
การโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.5/ว 1136 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว. 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 120 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 250 
การนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าศึกษาดูงาน ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 106 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 65 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว2528 ลว 17 ก.พ. 63  [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 71 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 105 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 78 
แจ้งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 37 
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 121 
ขอความร่วมมือเชิญบุคลากรและขอรับการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 101 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 40 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 100 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 84 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 111 
   
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว494 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
   
 
   
 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุอ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านดง โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หอกลอง จังหวัดพิษณุโลกจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่และวันมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 256 [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรย้อย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลไทรย้อย หมู่ท [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางกระทุ่ม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านคลอง คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทางหลวงที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ สุขภาพดีได้ด้วยกิจกรรม ลดพุง ลดอ้วน เต้นบาสโลบ ณ เทศบาลตำบลบางระกำ (เมื่อวันที่ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จังหวัดลพบุรี [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 สายคันคลองหนองสะแก ตำบ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หม [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแขม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองแขม [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครืองคอมพิว [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot (14 ก.พ. 2563)    อ่าน 8  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (28 พ.ย. 2562)    อ่าน 121  ตอบ 1  
   
   
 
 
 
 

ส้มแผ่น

วัดคีรีหิรัญยาราม (เจ้าแม่กวนอิม)


 
 
 
 
 
 
  ท่าน้ต้องการให้ อบต.วังทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10