หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นางวิลาวัลย์ ฉ่ำมา
ประธานสภา
 


นายสุวรรณ ทับทิม
รองประธานสภา


นายประทิน กระสันต์
เลขานุการสภา
 
 


นายสุเมศร์ แสนดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑


นายคมกฤช บุญช่วยสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑


นางจิตรา สอนง่าย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔


นายสายรุ้ง ตุ่มไทย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕


นายชูศักดิ์ โอเขียว
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕


นางบุญศรี นาคทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖


นางมณี เกษมรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗


นายสมโชค พันธุจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗


นายสมหมาย ทองสาหร่าย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘


นายสมพร จิตสี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘


นางกันยา แจ่มประชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙


นางสนิม สว่างเมฆ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙