หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
เส้นทางการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความสะดวก รวดเร็ว มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

ถนนคสล.

ถนนลูกรัง

ถนนลาดยาง

ถนนดิน

ถนนหินคลุก
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

คลอง จำนวน 14 แห่ง

บึง จำนวน 16 แห่ง

หนอง จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 2 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 5 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

ถังเก็บน้ำ ฝ 33. จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 16 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล (แบบสูบไฟฟ้าจมน้ำ) จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝังดิน จำนวน 1 แห่ง