หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
เส้นทางการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความสะดวก รวดเร็ว มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

ถนนคสล.

ถนนลูกรัง

ถนนลาดยาง

ถนนดิน

ถนนหินคลุก
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

คลอง จำนวน 14 แห่ง

บึง จำนวน 16 แห่ง

หนอง จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 2 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 5 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

ถังเก็บน้ำ ฝ 33. จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 16 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล (แบบสูบไฟฟ้าจมน้ำ) จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝังดิน จำนวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99 จำนวน 1 แห่ง
 
 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ยังมีพื้นที่ป่าไม้จำนวนมากโดยเฉพาะในบริเวณเขาสมอแคลง ซึ่งประกอบด้วย ไม้ยืนต้นและพืชพรรณที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อ การเพาะปลูกทางการเกษตรและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ