หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ประชาชนสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ของตนเอง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบททั่วไป อาศัยอยู่รวมกันแบบเครือญาติ มีการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นมา เช่น กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงกวน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น มีการประยุกต์เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้ชาวบ้านในตำบลวังทองอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 

วัด จำนวน 10 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง
 

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์

โรงเรียนบึงราชนก

โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ

โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

โรงเรียนบ้านวังพรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน (ศสมช.)
    จำนวน 9 แห่ง
 
ประเพณี

ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบางสะพาน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

ประเพณีสงกรานต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงปั้นลายโรมันด้วยปูนซีเมนต์

โรงแกะสลักหิน

โรงเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มจักสานไม้ไผ่
 
 

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมร้อยละ 100
 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง

รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน

ทีมกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คัน

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
    จำนวน 1 แห่ง