หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 


นายชัยพัชร์ สุขนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 
 


นางทัชชภร บุญวังทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรพีพันธุ์ แสงศิลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัชชา พรประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรชต เพชรจ้อง
นิติกรชำนาญการ


นายชาคริต พึงต่อกิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางวัตถาภรณ์ สะนะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094