หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการแก่นักท่องเที่ยว

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร

การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน และการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก้อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซมบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ

การให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บรายได้และการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดระบบ ICT

การส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10