ท่าน้ต้องการให้ อบต.วังทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 5 )
29.41%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
35.29%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
11.76%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
5.88%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
17.65%