ท่าน้ต้องการให้ อบต.วังทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 4 )
40.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
30.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
10.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
10.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
10.00%