หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
 
สนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
พัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆ
 
ส่งเสริมการอนุรัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม
 
พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธาณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ